På svenska
   
  

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI


Käyntiosoite:
Toinen Linja 17
00530 HELSINKI

Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelinpalvelu avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 – 12.00


Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Puhelin:
0295 333 000

Yleistä opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Tehtävä

Opintotuen muutoksenhakulautakunta ratkaisee ensimmäisenä valitusasteena opintotukea tai koulumatkatukea koskevan valituksen, joka kohdistuu kansaneläkelaitoksen antamaan päätökseen.

Muutoksenhakulautakunnan toiminnan yleisenä tavoitteena on oikeudenmukaisen, yhdenmukaisen ja ymmärrettävästi perustellun päätöksen antaminen yksittäiseen valitukseen.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen, joka on opintotukiasioiden ja koulumatkatukiasioiden ylin muutoksenhakuaste.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnasta säädetään laissa opintotuen muutoksenhakulautakunnasta (1080/2012).

Opintotuen muutoksenhakulautakunta kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. Muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan budjettivaroin ja sen ratkaisut ovat asianosaisille maksuttomia.

Jäsenet

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja, sivutoiminen varapuheenjohtaja ja neljä muuta sivutoimista jäsentä. Varapuheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä päätoimisen puheenjohtajan toistaiseksi ja muut jäsenet sekä heidän varajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla tuomarin viran hoitamiseen oikeuttava kelpoisuus. Muista jäsenistä kahdella tulee olla korkeakouluopintojen ja kahdella peruskoulun jälkeisten yleissivistävien tai ammatillisten opintojen hyvä tuntemus.

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajana toimii varatuomari Terttu Ujainen.

Valtioneuvoston nimittämät jäsenet toimikaudelle 1.5.2022 – 30.4.2025
(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Varapuheenjohtaja: budjettineuvos Merja Salmi
(hallitusneuvos Sami Aalto)

Muut jäsenet:

hallitusneuvos Laura Hansén
(lakimies Lauri Linna)

opetusneuvos Satu Honkala
(erityisasiantuntija Tiina Kärkkäinen)

sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto 31.10.2023 asti
(yhteiskuntapolitiikan asiantuntija Antti Hallia 31.10.2023 asti)

yhteiskuntapolitiikan asiantuntija Antti Hallia 1.11.2023 lukien
(sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto 1.11.2023 lukien)

edunvalvonnan asiantuntija Matti Tujula 31.10.2023 asti
(pääsihteeri Eemeli Rajala 31.10.2023 asti)

pääsihteeri Eemeli Rajala 1.11.2023 lukien
(edunvalvonnan asiantuntija Matti Tujula 1.11.2023 lukien)

Henkilöstö

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimistossa työskentelee päätoimisesti noin 10 henkilöä.

Päätöksenteko lautakunnassa

Lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä jaostossa, yhden tuomarin kokoonpanossa tai täysistunnossa. Muut asiat ratkaistaan täysistunnossa tai puheenjohtajan päätöksellä.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa on kaksi jaostoa. Ensimmäisessä jaostossa käsitellään pääsääntöisesti korkeakouluopiskelijoiden opintotukea koskevat valitukset. Toisessa jaostossa käsitellään pääsääntöisesti lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa opiskelevien opintotukea koskevat valitukset sekä koulumatkatukea koskevat valitukset.

Valitusasiat, joilla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa tai joissa jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, ratkaistaan täysistunnossa.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi ratkaista mm. asiat, joissa on kysymys valituksen tai poistohakemuksen peruuttamisesta, valituksen tai hakemuksen tutkimatta jättämisestä, tai uuden selvityksen johdosta Kansaneläkelaitokselle kokonaisuudessaan palautettavasta tai siirrettävästä asiasta.

Asian käsittelyssä opintotuen muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei erikseen toisin säädetä. Käsittely on kirjallista, mutta asian selvittämiseksi voidaan tarvittaessa toimittaa suullinen käsittely.