Opintotuen muutoksenhakulautakunta
På svenska
   
  

Käyntiosoite:
Toinen Linja 17, 4 krs
00530 HELSINKI

Avoinna arkisin klo 10.00 – 15.00

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI

Puhelin:
0295 333 000

Fax:
09 323 7960

Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Yleistä opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Tehtävä

Opintotuen muutoksenhakulautakunta ratkaisee ensimmäisenä valitusasteena opintotukea tai koulumatkatukea koskevan valituksen, joka kohdistuu kansaneläkelaitoksen antamaan päätökseen.

Muutoksenhakulautakunnan toiminnan yleisenä tavoitteena on oikeudenmukaisen, yhdenmukaisen ja ymmärrettävästi perustellun päätöksen antaminen yksittäiseen valitukseen.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen, joka on opintotukiasioiden ja koulumatkatukiasioiden ylin muutoksenhakuaste.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnasta säädetään laissa opintotuen muutoksenhakulautakunnasta (1080/2012).

Opintotuen muutoksenhakulautakunta kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan. Muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan budjettivaroin ja sen ratkaisut ovat asianosaisille maksuttomia.

Jäsenet

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja, sivutoiminen varapuheenjohtaja ja neljä muuta sivutoimista jäsentä. Varapuheenjohtajalla ja jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä päätoimisen puheenjohtajan toistaiseksi ja muut jäsenet sekä heidän varajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla tuomarin viran hoitamiseen oikeuttava kelpoisuus. Muista jäsenistä kahdella tulee olla korkeakouluopintojen ja kahdella peruskoulun jälkeisten yleissivistävien tai ammatillisten opintojen hyvä tuntemus.

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajana toimii varatuomari Terttu Ujainen.

Valtioneuvoston nimittämät jäsenet toimikaudelle 1.5.2016 – 30.4.2019 (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Merja Leinonen
(hallitusneuvos Virpi Korhonen)

Muut jäsenet:

hallitussihteeri Laura Hansén
(opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen)

opetusneuvos Juhani Pirttiniemi 31.12.2017
hallitusneuvos Piritta Sirvio 1.1.2018 lukien
(opetusneuvos Satu Elo)

asiantuntija Antti Hallia 31.10.2017 asti
sosiaalipoliittinen sihteeri Silja Silvasti 1.11.2017 lukien
(Silja Silvasti 31.10.2017 asti; Antti Hallia 1.11.2017 lukien)

sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kyntölä
(sosiaalipoliittinen asiantuntija Otso Salvi)

Henkilöstö

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimistossa työskentelee päätoimisesti noin 10 henkilöä.

Päätöksenteko lautakunnassa

Lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä jaostossa, yhden tuomarin kokoonpanossa tai täysistunnossa. Muut asiat ratkaistaan täysistunnossa tai puheenjohtajan päätöksellä.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa on kaksi jaostoa. Ensimmäisessä jaostossa käsitellään pääsääntöisesti korkeakouluopiskelijoiden opintotukea koskevat valitukset. Toisessa jaostossa käsitellään pääsääntöisesti lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa opiskelevien opintotukea koskevat valitukset sekä koulumatkatukea koskevat valitukset.

Valitusasiat, joilla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa tai joissa jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, ratkaistaan täysistunnossa.

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi ratkaista mm. asiat, joissa on kysymys valituksen tai poistohakemuksen peruuttamisesta, valituksen tai hakemuksen tutkimatta jättämisestä, tai uuden selvityksen johdosta Kansaneläkelaitokselle kokonaisuudessaan palautettavasta tai siirrettävästä asiasta.

Asian käsittelyssä opintotuen muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei erikseen toisin säädetä. Käsittely on kirjallista, mutta asian selvittämiseksi voidaan tarvittaessa toimittaa suullinen käsittely.