På svenska
   
  

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI


Käyntiosoite:
Toinen Linja 17
00530 HELSINKI

Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelinpalvelu avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 – 12.00


Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Puhelin:
0295 333 000

VALITUS OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNALLE

Jos olette tyytymätön Kansaneläkelaitoksen päätökseen, voitte hakea siihen muutosta Opintotuen muutoksenhakulautakunnalta. Toimittakaa valitus Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos tutkii, onko sillä mahdollisuutta oikaista päätöstä vaatimuksenne mukaisesti. Jos Kansaneläkelaitos ei oikaise päätöstä, se toimittaa valituksen opintotuen muutoksenhakulautakunnalle.

Valituksen sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoittakaa valituksessa:

  • päätös johon haette muutosta
  • miltä kohdin haette päätökseen muutosta
  • mitä muutoksia haluatte päätökseen tehtäväksi
  • perusteet joilla vaaditte muutoksia

Liittäkää mukaan Kansaneläkelaitoksen päätös valitusosoituksineen tai jäljennös siitä ja selvitykset, joihin vetoatte. Lisäselvityksiä voitte toimittaa myös myöhemmin.

Merkitkää valitukseen nimenne ja yhteystietonne. Jos puhevaltaanne käyttää teidän laillinen edustajanne tai asiamiehenne, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Merkitkää valitukseen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat asiakirjat voidaan teille toimittaa.

Jos puhevaltaanne käyttää asiamies, on hänen esitettävä valtakirja, jollei hän ole asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Ilmoittakaa yhteystietojen muutoksesta valituksen vireillä ollessa viipymättä opintotuen muutoksenhakulautakunnalle.

Valitusaika

Valituksen on oltava perillä Kansaneläkelaitoksessa ennen aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun saitte päätöksestä tiedon. Jollette muuta näytä, teidän katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun päätös on teille postitettu ilmoittamaanne osoitteeseen.

Voitte toimittaa valituksen Kansaneläkelaitokselle henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai omalla vastuulla ja kustannuksella postitse. Voitte toimittaa valituksen Kansaneläkelaitokselle myös sähköisesti.

Jos lähetätte valituksen postitse, se on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että valituskirjelmän sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta on Kansaneläkelaitoksella ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.

Kansaneläkelaitoksen postiosoite on: Kela, PL 10, 00056 Kela
Kansaneläkelaitoksen sähköinen asiointipalvelu löytyy osoitteesta: https://www.kela.fi
Kansaneläkelaitoksen käyntiosoitteet löytyvät osoitteesta: https://www.kela.fi

Oikeudenkäyntimaksu

Valitusasian käsittely opintotuen muutoksenhakulautakunnassa on maksutonta.