På svenska
   
  

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI


Käyntiosoite:
Toinen Linja 17
00530 HELSINKI

Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelinpalvelu avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 – 12.00


Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Puhelin:
0295 333 000

OPINTOTUEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA
PL 386, Toinen linja 17
00531 HELSINKI
Puhelin: 0295 333 000
Sähköposti: kirjaamo(at)optum.fi

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjänä on opintotuen muutoksenhakulautakunta. Tietosuojavastaavana toimii Jyrki Juvonen. Muutoksenhakijoiden henkilötiedot on rekisteröity muutoksenhakulautakunnan diaarijärjestelmään ja henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään muutoksenhakulautakunnan arkistossa. Henkilötietoja käsitellään muutoksenhakuasioiden ja hakemusasioiden hallinnointia ja arkistointia varten muutoksenhakulautakunnan hoitaessa laissa säädettyä tehtäväänsä.

Rekisterissä on muutoksenhakijan tai etuutta saaneen opiskelijan nimi, henkilötunnus ja osoite sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja osoitetiedot. Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan pääasiallisesti asiakirjoista. Opintotuen muutoksenhakulautakunnalla on lisäksi lakiin perustuva oikeus saada asian käsittelyn kannalta välttämättömiä tietoja muilta viranomaisilta. Yleisimmät tietolähteet ovat Kansaneläkelaitos, oppilaitosten opintotukilautakunnat ja Väestörekisterikeskus.

Kaikkia henkilötietoja käsittelevät henkilöt toimivat virkavastuulla ja heitä sitoo vaitiolo-velvollisuus. Tietoja luovutetaan vain asianosaisille eli niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille Suomessa tai ulkomailla.

Henkilötietoja koskeva sähköinen aineisto on muutoksenhakulautakunnan omassa tietojärjes-telmässä, johon ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Järjestelmän käyttäminen edellyttää tietokoneen avaamiseksi vaadittavan salasanan antamista. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti palomuurilla ja muulla suojausohjelmistolla. Muutoksenhakulautakunnan arkisto on suojattu lukituin ovin. Muutoksenhakulautakunta toimitiloissa on sähköinen kulunvalvonta, eikä ulkopuolisilla ole mahdollisuus päästä tiloihin ilman valvontaa.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa säilytetään muutoksenhaun kohteena ollut päätös, käsittelymuistio, päätös, pöytäkirjat sekä päätösluettelo, jotka arkistoidaan pysyvästi. Muut asiakirjat palautetaan Kansaneläkelaitokselle arkistoitavaksi.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia rekisteritietoja rekisteriin on tallennettu. Allekirjoitettu pyyntö on toimittava opintotuen muutoksenhakulautakuntaan kirjallisesti tai sähköisesti. Tietopyyntöihin vastataan ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan. Allekirjoitettu pyyntö on toimitettava muutoksenhakulautakunnalle edellä kerrotulla tavalla.

Rekisteröidyllä henkilöllä on tietosuoja-asetuksessa säädetyillä edellytyksillä oikeus siihen, että hänen henkilötietojensa käsittelyä rajoitetaan. Pyyntö on toimitettava muutoksenhaku-lautakunnalle edellä kerrotulla tavalla.

Koska henkilötietojen käsittelyn perusteena on muutoksenhakulautakunnan lakisääteisen tehtävän toteuttaminen, rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Myöskään oikeutta henkilötietojen siirtämisestä järjestelmästä toiseen ei sovelleta, koska tietojen käsittely ei perustu suostumukseen tai sopimukseen.

Rekisteröity henkilö voi tehdä valituksen, mikäli hän katsoo, että tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia on loukattu. Valitus tehdään tietosuojavaltuutetulle.