På svenska
   
  

Käyntiosoite:
Toinen Linja 17, 4 krs
00530 HELSINKI

Avoinna arkisin klo 10.00 – 15.00

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI

Puhelin:
0295 333 000

Fax:
09 323 7960

Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Valitus vakuutusoikeudelle

Valitus vakuutusoikeudelle
Jos olette tyytymätön opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätökseen, voitte hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta.

Valituskirjelmä on vapaamuotoinen. Valitus toimitetaan Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos tutkii, onko sillä mahdollisuutta oikaista päätöstä vaatimuksenne mukaisesti. Jos Kansaneläkelaitos ei oikaise päätöstä, se toimittaa valituskirjelmän, valitusasiaa koskevat asiakirjat ja lausuntonsa käsiteltäväksi vakuutusoikeudelle ja ilmoittaa asiasta teille.

Valituksen sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoittakaa valituskirjelmässänne

  1. että se on tarkoitettu vakuutusoikeudelle
  2. mihin päätökseen haette muutosta
  3. miltä kohdin haette päätökseen muutosta ja mitä muutoksia haluatte siihen tehtäväksi
  4. perusteet, joilla vaaditte muutoksia

Liittäkää mukaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätös tai jäljennös siitä ja selvitykset, joihin vetoatte. Lisäselvityksiä voitte toimittaa myös myöhemmin. Kansaneläkelaitos toimittaa asiassa aikaisemmin kertyneet selvitykset vakuutusoikeudelle.

Merkitkää valitukseen nimenne ja kotikuntanne. Jos puhevaltaanne käyttää teidän laillinen edustajanne tai asiamiehenne tai jos valituksen laatii joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös hänen nimensä ja kotikuntansa.

Merkitkää valitukseen postiosoite, johin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan teille toimittaa.

Teidän tai laillisen edustajanne tai asiamiehenne on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos puhevaltaanne käyttää asiamies, on hänen esitettävä valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.


Valitusaika
Valituksen on oltava perillä sen vastaanottajalla ennen aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun saitte päätöksestä tiedon.

Jollette muuta näytä, teidän katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun päätös on postitettu ilmoittamallanne osoitteella.

Valitus voidaan toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai omalla vastuulla ja kustannuksella postitse. Valitus voidaan toimittaa perille myös sähköisesti. Jos valitus lähetetään postitse, se on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että valituskirjelmän sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on perillä ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.